Colen

16. Generation

47.233.          Colen, Elisabeth Willemsdr
                      verh. vor 07.04.1542
47.232.          Kolff, (Collaert), Wouter Woutersz
                      Landwirt;
                      gest. Oisterwijk, Holland vor 1572

Kinder:
1) Kolff, Wouter (Wolter) Woutersz; geb. um 1542/1544;
gest. Geertruidenberg, Holland 1590
verh. um 1575
Pap, Anneken Adriaensdr; gest. Geertruidenberg, Holland 1591/1595

2) Kolff, Hadewich Woutersdr; geb. um 1545; gest. vor 08.07.1618

17. Generation

94.466.          Colen, Willem Laureynsz
                      verh.
94.467          de Wildt, Jenneken (Johanna) Hendriksdr

Kind:
1) Colen, Elisabeth Willemsdr
verh. vor 07.04.1542
Kolff, (Collaert); Wouter Woutersz; Landwirt; gest. Oisterwijk, Holland vor 1572