Lampe

13. Generation

 

4.373.            Lampe, Lucia
geb. um 1550;
gest. Eldagsen 1586
Q: 1. AL Ad.Becker;  2. AL Hoppe (1573);
verh.
4.372.            Brauns (Bruns), Johann
Knochenhauer; Bürger, Brauer, Knochenhauermeister und Ratsherr zu Eldagsen.
geb. um 1552;
gest. Eldagsen 1592

Kinder:
1) Brauns (Brunß), Jost (Jobst); Bäckermeister; begr. (1626 ?), Eldagsen 28.08.1625
verh. (1603 ?), Eldagsen 10.01.1602
Alves, Juliane; begr. Eldagsen 22.03.1622

2) Brauns (Bruns), Hans,  Schustermeister; gest. Eldagsen um 1664
verh. Eldagsen 15.11.1612
Struve, Catharina; begr. Eldagsen 12.02.1654